• Bel Ons
 

Algemene Voorwaarden

Teurlings & Ellens Advocaten
slide-4

Algemene Voorwaarden Teurlings & Ellens Advocaten

Algemene Voorwaarden Teurlings & Ellens Advocaten
Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 93 / 2011
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Maatschap: de maatschap Teurlings & Ellens, die uit
natuurlijke en rechtspersonen bestaat, en haar afzonderlijke maten.
Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek
toegezonden.
B. Cliënt: de contractspartij van de Maatschap.
C. Kantoor: de Maatschap, en de via arbeidsovereenkomst aan de
Maatschap verbonden natuurlijke en / of rechtspersonen.
2. Opdracht
1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het Kantoor
is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht
kan het Kantoor slechts vertegenwoordigd worden door aan het
Kantoor verbonden advocaten.
2. Iedere opdracht aan het Kantoor wordt geacht te zijn verleend
aan de Maatschap, wat betekent dat de Cliënt ermee instemt dat
de Maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat
uitvoeren door het Kantoor, of zonodig door derden in opdracht van
de Maatschap. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407
lid 2 BW wordt uitgesloten.
3. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten van opdracht tussen het Kantoor en Cliënt,
waaronder ook begrepen aanvullende en vervolgopdrachten, tenzij
voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst
schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Geheimhouding
Het Kantoor is jegens de Cliënt verplicht tot geheimhouding over
hetgeen het Kantoor uit hoofde van de opdracht heeft vernomen.
5. Archivering
Het door het Kantoor ten behoeve van een opdracht opgestelde
dossier wordt (na afwikkeling er van) gedurende zeven jaar
bewaard, waarna zij het recht heeft om het dossier te vernietigen.
6. Declaratie
1. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt aan het Kantoor
honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting, en
vermeerderd met eventuele verschotten, als betaald door het
Kantoor ten behoeve van de Cliënt. Partijen kunnen ook een vast
bedrag overeenkomen als honorarium, inclusief eventuele
verschotten, zoals bij Echtscheiding-Online & Incasso-Online.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het
honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren
van het Kantoor vermenigvuldigd met de geldende uurtarieven van
haar advocaten als toepasselijk op het moment van uitvoering.
3. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van
opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand,
maandelijks – deugdelijk gespecificeerd – in rekening gebracht.
4. De Maatschap is steeds gerechtigd van de Cliënt betaling van
een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt
verrekend met een tussentijdse of eindafrekening van de opdracht.
5. In dossiers op basis van het wettelijke systeem van
gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts
voor de kosten (inclusief eventuele verschotten) die op grond van
de afgegeven toevoeging voor rekening van de Cliënt komen. Deze
kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
7. Betaling
1. Declaraties van de Maatschap dienen binnen 14 dagen na
declaratiedatum te worden betaald. Bij overschrijding van deze
termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de Cliënt een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de toepasselijke wettelijke
rente.
Het Kantoor is alsdan gerechtigd ter hare keuze de werkzaamheden in
het betreffende dossier op te schorten of te beëindigen onder
mededeling daarvan aan de Cliënt.
2. Betaling dient te geschieden middels overboeking op één van de ten
name van de Maatschap gestelde bankrekeningen, of in contanten op
het adres van het Kantoor tegen behoorlijk bewijs van voldoening.
3. Indien de Maatschap incassomaatregelen neemt tegen de Cliënt die
in verzuim is, dan komen de kosten daarvan, met een minimum van
10% van het openstaande saldo, ten laste van de Cliënt.
8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade, voortvloeiende
uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds
beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd
met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Indien het Kantoor geen aanspraak heeft op enige uitkering
krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is
iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot een bedrag
gelijk aan het door het Kantoor in het desbetreffende dossier
gedurende het kalenderjaar, waarin de aansprakelijkheid is ontstaan,
in rekening gebrachte honorarium (exclusief verschotten) tot een
bedrag van maximaal € 50.000,00
3. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis,
die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans
ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de Cliënt.
9. Inschakeling Derden
1. Het Kantoor kan bij het uitvoeren van een opdracht derden
inschakelen, waarbij het Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in
acht zal nemen. Het Kantoor zal daar – zo mogelijk van tevoren – met
de Cliënt over overleggen.
2. Het Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden
niet verder aansprakelijk dan zoals in artikel 8. van deze Algemene
Voorwaarden omschreven.
3. Door het Kantoor bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde
derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
10. Geschillen
1. Op de overeenkomst van opdracht tussen het Kantoor en de Cliënt
is Nederlands recht van toepassing.
2. Het Kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling
Advocatuur, waarvan het Reglement is te vinden op
www.geschillencommissie.nl of op te vragen bij het Kantoor.
3. Voor zover deze Geschillenregeling niet van toepassing is op het
betreffende geschil, is de rechter te Amsterdam bevoegd.